עדכון אתרך

 
כניסה לעדכון אתרך
במידה והוספת לשונית 'צור קשר'( בתפריט הזן/נהל קטגוריות), ניתן לערוך אותה באמצעות הלשונית ניהול "צור קשר". מומלץ לבצע שליחת ניסיון, כדי לוודא ששליחת הפרטים אכן מובילה לכתובת האימייל אותה הזנת, ופועלת כראוי.
הוספת פריט כותרת - Title
אופק חדש
  1. יש לגרור מ"פריטי תוכן למרכז + לתפריטי הצד" את פריט TITLE למיקום הרצוי.
  2. לעריכה - יש להקיש פעמיים ולערוך (להקליד המלל הרצוי) בכותרת.
  3. יש ללחוץ על אישור.